Biznes Solidarny

Biznes Solidarny to kujawsko-pomorska grupa przedsiębiorców, managerów, liderów w swoich branżach, którzy poszukują nowych inspiracji i chcą podzielić się swoim doświadczeniem. Jest to również grupa osób, którym bliska jest idea prowadzenia biznesu w oparciu o wysokie standardy etyczne i chrześcijańskie, w poszanowaniu potencjału, wartości i potrzeb człowieka; osób, które kierują się w życiu przesłaniem św. Jana Pawła II: „Bardziej być, niż więcej mieć”. 

Czytaj dalej...

STATUT
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "U KAROLKA"

 Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz.2156 ze zm.)

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Przedszkole Niepubliczne „U Karolka”, zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną, która:
1.1. prowadzi płatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
1.2. przeprowadza rekrutację w oparciu o własne zasady;
1.3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Przedszkole Niepubliczne „U Karolka” ma siedzibę przy ul. Bołtucia 7 w Bydgoszczy.

3. Organem prowadzącym Przedszkole Niepubliczne „U Karolka” jest Fundacja „Wiatrak” 
z siedzibą przy ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym 
w Bydgoszczy dnia 02.10.2003 r. pod nr 0000175233, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Kurator Oświaty 
w Bydgoszczy.

5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć 
o następującej treści:
Przedszkole Niepubliczne „U Karolka”
ul. Bołtucia 7
85 -796 Bydgoszcz

6. Niniejszy Statut opracowany został na podstawie art. 84 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). Statut został przyjęty przez organ prowadzący – Fundację „Wiatrak” – Uchwałą Zarządu nr 2 z dnia 29 czerwca 2016 r.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.2156 ze zm.) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Przedszkole realizuje podstawy programowe określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a w szczególności celem przedszkola jest: 
2.1. wychowanie dzieci w duchu wartości katolickich w oparciu o nauczanie 
św. Jana Pawła II;
2.2. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2.3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
2.4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach 
z dziećmi i dorosłymi;
2.5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
2.6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa 
w zabawach i grach sportowych;
2.7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
2.8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
2.9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
2.10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które 
są ważne w edukacji szkolnej;
2.11. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

§ 4

Cele wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 3 ust. 2 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dziećmi, dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku; 
3. wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci;
4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu 
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7. wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
8. wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno – ruchowej (śpiew, gra, taniec);
9. wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
10. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
12. rozwój duchowości dzieci poprzez katechezę i inne praktyki religijne Kościoła Katolickiego;
13. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 
14. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
15. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
16. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
17. w przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.
§ 5

Przedszkole współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich 
do nauki szkolnej.

§ 6

Poprzez wycieczki krajoznawcze, wycieczki do różnych organizacji i instytucji, kultywowanie tradycji oraz dyskusje przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej.

§ 7

Przedszkole udziela dzieciom pomocy logopedycznej, psychologicznej oraz w zakresie korygowania wad postawy, organizując zajęcia i konsultacje dla rodziców, nauczycieli 
ze specjalistami z ww. dziedzin.

§ 8

W miarę możliwości dopuszcza się przyjmowanie dzieci z niepełnosprawnością .

§ 9

Dla dzieci wymagających specjalnej opieki przygotowuje się specjalne programy pomocy.

 ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

§ 10

Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu 
o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

§ 11

Nauczyciel zapewnia zagospodarowanie czasu w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wg zasad:
1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela
2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce (organizowane są gry 
i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze);
3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

§ 12

Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz 
w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wyjścia i wycieczki). Za bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu odpowiedzialni są nauczyciele.

§ 13

W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli – specjalistów, nauczyciele – specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci.

§14

1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy logopedycznej, psychologicznej oraz w zakresie korygowania wad postawy organizując zajęcia i konsultacje dla rodziców, nauczycieli 
ze specjalistami z ww. dziedzin. Porady dla rodziców i nauczycieli specjaliści udzielają 
w zależności od potrzeb w terminie uzgodnionym z rodzicem lub nauczycielem.

2. Pomocy logopedycznej, psychologicznej, w zakresie korygowania wad postawy udziela się na wniosek:
2.1. rodzica / prawnego opiekuna,
2.2. wychowawców grupy,
2.3. psychologa,
2.4. logopedy, 
2.5. nauczyciela gimnastyki korekcyjnej,
2.6. poradni psychologiczno - pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, za zgodą rodziców.

3. Objęcie dziecka zajęciami prowadzonymi przez ww. specjalistów wymaga pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

4. Do zadań psychologa należy: 
4.1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń funkcjonowania w grupie przedszkolnej; 
4.2. przeprowadzenie badań psychologicznych dzieci w oparciu o dostępne metody diagnostyczne;
4.3. określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologicznej; 
4.4. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
4.5. udzielanie pomocy wychowawcom grupy 5, 6-latków przy przeprowadzeniu diagnozy przedszkolnej;
4.6. opracowywanie programów profilaktycznych, w przypadku potrzeby ich posiadania;
4.7. konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;
4.8. prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
4.9. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Do zadań logopedy należy:
5.1. przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z w celu ustalenia stanu mowy – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;
5.2. prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wytypowanymi do pomocy logopedycznej;
5.3. utrzymywanie kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;
5.4. udzielanie instruktażu nauczycielom w zakresie prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny 
u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
5.5. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Do zadań nauczyciela gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej należy:
6.1. prowadzenie zajęć z gimnastyki ogólnorozwojowej w zakresie profilaktyki wad postawy dla wszystkich dzieci w ramach profilaktycznej działalności wychowawczo - dydaktycznej (niewymagana zgoda rodziców);
6.2. przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z w celu ustalenia poziomu rozwoju motorycznego oraz wad postawy - wytypowanie dzieci do zajęć korekcyjnych;
6.3. prowadzenie systematycznych ćwiczeń profilaktycznych i korekcyjnych z dziećmi;
6.4. utrzymywanie kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń -udzielanie instruktażu dla rodziców;
6.5. udzielanie instruktażu nauczycielom w zakresie prowadzenia prostych ćwiczeń korekcyjnych usprawniających aparat ruchowy;
6.6. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 15

Organami przedszkola są: 
1. Fundacja „Wiatrak”;
2. Dyrektor Przedszkola;
3. Rada Pedagogiczna;
4. Rada Rodziców.

 ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW PRZEDSZKOLA

§ 16

1. Fundacja „Wiatrak” jest organem prowadzącym dla Przedszkola. 
2. Do zadań organu prowadzącego należy:
2.1. właściwe utrzymanie obiektu przedszkola oraz zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych;
2.2. zapewnienie funduszy i wykonywanie remontów oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
2.3. zapewnienie funduszy i wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, sprzęt niezbędny do realizacji podstawy programowej i wykonywania zadań statutowych przedszkola; 
2.4. zapewnienie obsługi administracyjnej , finansowej i organizacyjnej przedszkola;
2.5. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola; 
2.6. nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola oraz Statutu Fundacji;
2.7. zapoznawanie się z dokumentacją okresowych kontroli budynków i urządzeń przedszkolnych; w razie potrzeby zapewnienie środków finansowych na realizację potrzeb remontowych;
2.8. rozpatrywanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego;
2.9. zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Przedszkola;
2.10. zatrudnianie i zwalnianie kadry przedszkola;
2.11. dokonywanie oceny pracy dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
2.12. rozpatrywanie przedstawianych przez dyrektora wniosków dotyczących ilości stanowisk 
i etatów, ilości zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu z czesnego i zatwierdzanie ilości etatów na dany rok szkolny;
2.13. opracowywanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania nauczycieli i pracowników obsługi;
2.14 dokonywanie zmian w Statucie przedszkola.

 § 17

1. Dyrektor przedszkola jest osobą działającą w imieniu pracodawcy.

2. Do zadań Dyrektora przedszkola należy:
2.1 kierowanie bieżącą działalnością przedszkola;
2.2 reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;
2.3 dysponowanie i zarządzanie środkami finansowymi;
2.4 podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników;
2.5 przygotowanie arkusza organizacyjnego;
2.6 sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2.7 przewodniczenie radzie pedagogicznej;
2.8 współpraca z radą pedagogiczną i radą rodziców w wykonywaniu swoich zadań;
2.9 przygotowywanie planów pracy Przedszkola;
2.10 nadzór nad prawidłowością opieki nad dziećmi;
2.11 kontrolowanie wykonywania obowiązków przez pozostałych pracowników;
2.12 ocenianie nauczyciela na jego wniosek lub z własnej inicjatywy;
2.13zapewnienie możliwości realizowania awansu zawodowego w tym:
a) nadawanie nauczycielom stażystom spełniającym warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopnia nauczyciela kontraktowego;
b) zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu;
c) ustalanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
d) powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego;
e) pełnienie funkcji przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej;
f) zasiadanie w składzie komisji na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego;
g) zapewnianie nauczycielom odbywającym staż odpowiednich warunków do jego odbywania;
2.14 wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

§ 18

1. Dyrektor przedszkola może powołać nauczyciela – koordynatora. 
2. Do zadań nauczyciela – koordynatora należy:
2.1 działa w ramach udzielonego mu upoważnienia, m.in.: w czasie nieobecności 
Dyrektora kieruje Przedszkolem w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem;
2.2 ponosi odpowiedzialność za prawidłowość opieki nad dziećmi;
2.3 kontroluje wykonywanie obowiązków przez pozostałych pracowników;
2.4 współpracuje z rodzicami;
2.5 przygotowuje plany pracy Przedszkola;
2.6 reprezentuje placówkę na zewnątrz;

§ 19

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, powoływanym w celu realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
2.1 Dyrektor Przedszkola,
2.2 wszyscy nauczyciele Przedszkola.
3. Rada pedagogiczna działa na podstawie wewnętrznego regulaminu, który musi być zgodny ze Statutem.

§ 20

1. Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na rzecz przedszkola, współpracuje z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
2. Rada Rodziców: 
2.1 obejmuje rodziców wychowanków Przedszkola, deklarujących chęć przystąpienia do Rady; 
2.2 współpracuje z nauczycielami w sprawach wychowawczo - dydaktycznych;
2.3 współpracuje z Dyrektorem w tworzeniu dzieciom prawidłowych warunków do zajęć i zabaw w przedszkolu;
2.4 w celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
3. W przypadku braku chętnych rodziców do zaangażowania w Radzie Rodziców Dyrektor 
Przedszkola może odstąpić od powołanie tego organu.

 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 21

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem miesięcznej przerwy w okresie wakacji (lipiec/sierpień) ustalonej przez dyrektora z organem prowadzącym.

§ 22
1.     Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
2.     W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
2.1 ilość oddziałów;
2.2  liczbę pracowników;
2.3  ogólną liczbę godzin.
§ 23

Dyrektor Przedszkola przeprowadza rekrutację do przedszkola i zawiera z rodzicami umowę świadczenia usługi edukacyjnej na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na lata następne w formie pisemnego aneksu.

 § 24

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych 
i przerw konserwacyjnych podanych do wiadomości rodziców z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 25

Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora ds. pedagogicznych 
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 26

1. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.
2. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, które są dobrowolne i dodatkowo płatne.

§ 27

Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1. z dziećmi 2,5 – 3 i 4 - letnimi około 15 minut,
2. z dziećmi 5 – 6 - letnimi około 25 - 30 minut.

§ 28

1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej jest płatne. 
2. Wysokość opłat oraz sposób ich uiszczania określa umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a Rodzicami.

§ 29

1. Koszty działalności Przedszkola pokrywane są:
1.1. z opłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola; 
1.2. wpisowego wpłacanego po zakwalifikowaniu dziecka przyjętego do przedszkola na dany rok szkolny, niepodlegającego zwrotowi w przypadku rezygnacji przez rodziców z przedszkola z przyczyn leżących po stronie rodziców;
1.3. z dotacji, subwencji i grantów
1.4. ze środków przekazywanych przez organ prowadzący, 
1.5 darowizny, zapisów i testamentów na rzecz przedszkola,
1.6 z innych źródeł.

§ 30

1. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców lub prawnych opiekunów. 
2. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu 
z organem prowadzącym.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 § 31

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników.
2. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z pracownikami przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy i zakresy obowiązków znajdujące się w aktach osobowych.

§ 32

Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy oraz odbywanie praktyk nauczycielskich przez studentów kierunków pedagogicznych.

§ 33

1. Nauczyciele przedszkola posiadają przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje określone 
w odrębnych przepisach.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
3. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
3.1 odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci 
w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
3.2 otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
3.3 prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy 
z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
3.4 kształcenie i wychowywanie dzieci w oparciu o wartości katolickie, patriotyzm, szacunek dla symboli narodowych oraz szacunek dla każdego człowieka;
3.5 dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
3.6 tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny;
3.7 bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci, informowanie o jego osiągnięciach lub brakach, rodziców;
3.8 wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności 
lub zainteresowań;
3.9 rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
3.10 organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty 
z rodzicami dzieci;
3.11 doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych;
3.12 aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
3.13 przestrzeganie dyscypliny pracy;
3.14 prawidłowe, rzetelne i systematyczne prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;
3.15 kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
3.16 dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;
3.17 przestrzeganie tajemnicy służbowej;
3.18 przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
3.19 opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
3.20 wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej;
3.21 przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości do podjęcia nauki w szkole;
3.22 przygotowania do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości 
dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6 -letnich.

§ 34

Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w § 33 poprzez:
1. dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, bytowych, a także potrzeb i oczekiwań;
2. tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
3. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc 
w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
4. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;
5. organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia wdrażanie dzieci do współpracy;
6. utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;
7. wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności 
na niepowodzenia;
8. wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;
9. okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;
10. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;
11. stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
12. współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, intendentem w sprawach żywienia dzieci;
13. wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;
14. dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie 
i podczas wyjść poza teren przedszkola;
15. udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom/ prawnym opiekunom;
16. przestrzeganie przepisów obowiązujących w przedszkolu, a szczególności dotyczących odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

§ 35

Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci:
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
2. Nauczyciel jest zobowiązany:
2.1. skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
2.2. do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy 
po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi lub na krótki okres czasu pracownikowi obsługi;
2.3. do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
2.4. nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia 
dla bezpieczeństwa;
2.5. do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
2.6. nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki 
do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić 
to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.
2.7. kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
2.8. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
2.9. zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;
2.10. usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
2.11. udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;
2.12. nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Dyrektora przedszkola 
i rodzica/prawnego opiekuna w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

 WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 § 36

1. Zasady rekrutacji ustala Organ Prowadzący.
2. Zmian w zasadach rekrutacji nie można dokonywać w trakcie jej trwania.

§ 37

1. Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się każdego roku, w wyznaczonym przez dyrektora terminie i wywieszonym na tablicy ogłoszeń. 
2. W ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca.

 § 38

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W indywidualnych przypadkach dyrektor na wniosek rodzica może przyjąć dziecko od 2,5 lat. 
§ 39

1. Dzieci mają prawo do:
1.1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
1.2. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej;
1.3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym; 
1.4. korzystania z pomocy psychologicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu za zgodą rodziców.

2. Dzieci w przedszkolu mają obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:
2.1. szanować kolegów i wytwory ich pracy;
2.2. nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
2.3. szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
2.4. dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa;
2.5. przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
2.6. sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
2.7. przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
2.8. słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

§ 40

1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające postępy, reprezentację przedszkola 
w konkursach, przeglądach może być nagrodzone:
1.1. ustną pochwałą nauczyciela;
1.2. pochwałą do rodziców;
1.3. nagrodą rzeczową;
1.4. listem gratulacyjnym, dyplomem;
1.5. pochwałą dyrektora; 
1.6. odznaką honorowa przedszkola.

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad 
w przedszkolu:
2.1. reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;
2.2. odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;
2.3. odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;
2.4. powtarzaniem poprawnego zachowania, w miarę możliwości naprawieniem szkody, poniesieniem konsekwencji wynikających z niewłaściwego zachowania;
2.5. czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

§ 41

W Przedszkolu wyklucza się stosowanie wobec dzieci przemocy fizycznej oraz psychicznej.

§ 42

1. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź prawni opiekunowie na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu.
3. Wyboru ubezpieczalni dokonuje dyrektor przedszkola.

§ 43

Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy: 
1. rodzice zalegają z opłatami za 1 miesiąc za Przedszkole i nie wniosą jej po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym przez Przedszkole terminie;
2. dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków przedszkola lub wychowawców;
3. nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a Usługobiorcą w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka;
4. rodzice nie przestrzegają statutu oraz określonych zasad współpracy i nie zaczną ich przestrzegać pomimo pisemnego wezwania do ich przestrzegania.

WSPÓŁPACA Z RODZICAMI

§ 44

Prawa i obowiązki rodziców.
1. Rodzice mają prawo do:
1.1. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;
1.2. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
1.3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
1.4. wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;
1.5. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych itp.;
1.6. zgłaszania własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz 
i otoczenia przedszkola;
1.7. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych;
1.8. wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;
1.9. udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

 2. Rodzice mają obowiązek:

2.1. Podpisywać umowę o świadczeniu usług na każdy rok szkolny w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola;
2.2.regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
2.3. współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;
2.4. przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;
2.5. odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
2.6. informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka 
do przedszkola;
2.7. zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
2.8. znać i przestrzegać postanowień statutowych;
2.9. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania 
w przedszkolu jakichkolwiek leków;
2.10. interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
2.11. kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
2.12. zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
2.13. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
2.14. bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania 
i telefonu kontaktowego; 
2.15. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
2.16. informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
2.17. dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.
2.18. zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
2.19. kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

3. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie ustnej lub pisemnej, lub Radzie Pedagogicznej 
w formie ustnej na jej posiedzeniu.
4. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkolu.

§ 45

Formy współpracy z rodzicami:
1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze udział 
w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:
1.1 rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;
1.2. ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
1.3. podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:
1.3.1. prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą 
w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych;
1.3.2. prelekcje nauczycieli specjalistów, lub specjalistów na zebraniach z rodzicami;
1.3.3. rozmowy indywidualne;
1.3.4. zebrania grupowe i ogólne;
1.3.5. gazetkę dla rodziców.
1.4. uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:
1.4.1. zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej;
1.4.2. kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań;
1.4.3. utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach 
i trudnościach dziecka.

2. W miarę możliwości przedszkole może prowadzić dla dzieci nowoprzyjętych warsztaty adaptacyjne. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:
2.1. obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel – dziecko;
2.2. oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;
2.3. analizy stosowanych metod wychowawczych;
2.4. obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;
2.5. obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy. 
3. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.
4. Zmian Statutu dokonuje Organ Prowadzący.
5. Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu, jako załącznik do obwieszczenia, po otrzymaniu upoważnienia od Organu Prowadzącego.
6. Wszelkie sprawy sporne zaistniałe w placówce rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, 
z zachowaniem drogi służbowej rodzic/prawny opiekun/ wychowawca oddziału – dyrektor - organ prowadzący.

 § 47

Statut wchodzi w życie z dniem ……………………….. roku.

.............................................
Przedstawiciel Organu Prowadzącego

Statut Przedszkola uchwalony przez Organ Prowadzący w dniu ……………. roku.

Czytaj dalej...

Realizujemy przesłanie miłości św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty, dzięki życzliwości dobrych ludzi.

Wszystkim, którzy wspomagają nas duchowo przez modlitwę i materialnie przekazując darowizny oraz 1% podatku, bardzo dziękujemy. Tylko dzięki Waszej pomocy „wiatrakowa” służba człowiekowi jest możliwa.
Wszystkie pieniądze, które do nas wpływają przeznaczamy na dzieła „Wiatraka” oraz wyposażenie kolejnych pomieszczeń Domu Jubileuszowego Jana Pawła II, w którego progi Was serdecznie zapraszamy.

Fundacja „Wiatrak”
Bank Pocztowy S.A. 49 1320 1117 2045 5859 2000 0003

Czytaj dalej...

Wpisowe – 300,00 zł jednorazowo.
Czesne – 450,00 zł miesięcznie  w tym wyżywienie i zajęcia dodatkowe:
                - język angielski
                - gimnastyka korekcyjna
                - zajęcia umuzykalniające
                - zajęcia ekologiczne
                - religia
                - zajęcia z logopedą

Nr konta bankowego
PKO Bank Polski 41 1020 1475 0000 8302 0246 6043

Czytaj dalej...

Regulamin Niepublicznego Przedszkola „U Karolka”

Regulamin Niepublicznego Przedszkola „U Karolka”

I. Organizacja przedszkola
1. Przedszkole Niepubliczne „U Karolka” jest prowadzone przez Fundację „Wiatrak” i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)
2. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego według podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
3. Przedszkole jest czynne przez 11 miesięcy w roku, od poniedziałku do piątku
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. O czasie urlopowym
w przedszkolu rodzice są informowani w grudniu roku poprzedzającego planowaną przerwę wakacyjną.
4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia,
są rozwojowo gotowe do podjęcia edukacji przedszkolnej oraz samodzielnie załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne.
5. Przedszkole może przyjmować dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagające wczesnego wspomagania rozwoju.
6. Przedszkole jest otwarte w godzinach od 6:00 do 17:00.
7. Dzieci muszą być przyprowadzone do przedszkola do godziny 8:00 i odebrane do godz. 17:00. Rodzice, którzy nie odbiorą dziecka do godz. 17:00
są zobowiązani do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 30,00 PLN
za rozpoczętą dodatkową godzinę pracy przedszkola.
8. Dzieci mogą być odbierane przez rodziców, prawnych opiekunów i osoby pisemnie do tego upoważnione przez rodziców/opiekunów.
9. Pracownicy przedszkola odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka od momentu przekazania dziecka nauczycielowi do chwili odbioru dziecka przez osoby upoważnione.
10. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie zdrowe dzieci.
11. W ramach podstawowej oferty przedszkola realizuje się:
a. Podstawę programową
b. Pomoc logopedyczną
c. Pomoc psychologiczną
d. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
e. Naukę języka nowożytnego
f. Zajęcia z ekologii
g. Lekcje religii
h. Zajęcia umuzykalniające.
Przedszkole może zaproponować dodatkowe formy zajęć do wyboru przez rodziców, za które będzie obowiązywała dodatkowa opłata.
12. Przedszkole zapewnia dzieciom odpłatnie pełne wyżywienie w postaci śniadania, obiadu i podwieczorku.
13. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu NNW, którego koszty dodatkowo ponoszą rodzice. Istnieje możliwość samodzielnego ubezpieczenia dziecka. W takim wypadku rodzice są zobowiązani do przekazania kopii polisy.
14. Dzieci nie przynoszą do przedszkola własnych zabawek ani żadnych rzeczy wartościowych. Pracownicy przedszkola nie odpowiadają za wartościowe rzeczy przyniesione do przedszkola.
15. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci zabrania się przynoszenia
do przedszkola gum do żucia, naszyjników, koralików itp.

II. Prawa rodziców
Rodzice mają prawo do:
1. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole
i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,
a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;
2. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego
oraz wymagań edukacyjnych;
3. zyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
i rozwoju;
4. wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;
5. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych itp.;
6. zgłaszania własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;
7. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych;
8. wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;
9. udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

III. Obowiązki rodziców
Rodzice mają obowiązek:
1. podpisać umowę o świadczeniu usług na każdy rok szkolny w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola;
2. regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
3. współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;
4. przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;
5. odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
6. informować nauczyciela z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola, wcześniejszym odbiorze itp.;
7. zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
8. znać i przestrzegać postanowień statutowych i regulaminowych;
9. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania
w przedszkolu jakichkolwiek leków;
10. interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
11. kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
12. zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka
i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ
na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
13. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
14. bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
15. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
16. informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
17. dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.
18. zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
19. kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

IV. Opłaty
1. Przy zapisie rodzice są zobowiązania do uiszczenia wpisowego w wysokości 300,00 PLN. Wpisowe nie ulega zwrotowi przy rezygnacji z przedszkola.
2. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 450,00 PLN dla dzieci przebywających cały dzień w przedszkolu oraz 400,00 PLN dla dzieci przebywających w przedszkolu do godziny 13:00 i jest wnoszona przez rodziców przez 12 miesięcy w roku.
Opłata za przedszkole obejmuje również koszty wyżywienia.
3. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,64 PLN za całodzienne wyżywienie oraz 4,32 za śniadanie + zupę.
4. Opłat za przedszkole należy dokonywać na podstawie przekazanej faktury
do 5 dnia miesiąca na wskazane w umowie konto.
5. W przypadku nieterminowych opłat przedszkole może naliczyć odsetki
za zwłokę. Brak płatności powyżej 30 dni może skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usług edukacyjno- wychowawczych przez przedszkole.
6. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor przedszkola może przedłużyć termin płatności po uprzednim złożeniu prośby o przesunięcie tego terminu.
7. Rodzice mogą ponosić dodatkowe koszty związane z wybranymi przez siebie zajęciami dodatkowymi, ubezpieczeniem itp.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Czytaj dalej...

Zapisy do naszego przedszkola trwają!!
Przyjdź do biuura CKK "Wiatrak" i zapisz dziecko.
CKK "Wiatrak
Dom JUblieuszowy św. Jana Pawła II, I piętro
ul. Bołtucia 7
85-796, Bydgoszcz


Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 18:00
Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zadzwoń pod nr telefonu:
(52) 32 34 810
(52) 32 34 812

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>

Czytaj dalej...

PLAN DNIA W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „U KAROLKA”

6:00 Dzień dobry w przedszkolu: powitanie przychodzących dzieci, zabawy
8:00 Modlitwa poranna i powitanie dnia
8:15 Czynności porządkowe i higieniczno- sanitarne
8:30 Śniadanie
9:00 Nauka i zabawa
- realizacja zajęć dydaktycznych
- zabawy, spacery i obserwacje na świeżym powietrzu
- zabawy grupowe
11:15 Czynności porządkowe i higieniczno- sanitarne
11:30 Obiad ( I danie)
12:00 Odpoczynek
- słuchanie bajek
- słuchanie muzyki
- zabawy relaksacyjne
13:00 Czynności porządkowe i higieniczno- sanitarne
13:30 Obiad ( II danie)
14:00 Zabawa i nauka
- zabawy na świeżym powietrzu
- zabawy grupowe
- zabawy ruchowe
- przedszkolne muzykowanie
15:00 Popołudniowe zabawy
- pożegnanie w przedszkolu
- zabawy
17:00 Zamknięcie przedszkola

Czytaj dalej...

 

Misją „Wiatraka” jest wspieranie osoby ludzkiej na wszystkich etapach i stanach jej życia, aby z pomocą św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty, osiągnęła pełnię szczęścia w odkrywaniu godności  oraz dojrzałym i odpowiedzialnym darze dla drugiego człowieka.

 

 

KIEDY POWSTAŁ „WIATRAK”?
Narodziny „Wiatraka” miały miejsce 1 lipca 1995 roku. Początkowo funkcjonował on jako Centrum Kultury Katolickiej i był przyparafialną niepubliczną placówką oświatową. Od 2003 roku działalność „Wiatraka” rozszerzyła się o fundację i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.
Ideą powstania „Wiatraka” było stworzenie miejsca przyjaznego ludziom, pozwalającego im się rozwijać i odkrywać w sobie dobro. Z inicjatywą zbudowania przestrzeni rozwoju człowieka wyszli młodzi ludzie z Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” wraz ze śp. Ks. prałatem Zygmuntem Trybowskim na czele. To oni postawili pierwsze kroki, które my kontynuujemy do dziś.  

 


JAKIE SĄ NASZE CELE?
Personalistyczna koncepcja człowieka w duchu św. Jana Pawła II polega na wychowaniu osoby, w taki sposób, aby była świadoma swoich wartości oraz dojrzała na wszystkich płaszczyznach rozwoju. Papież Polak wyróżnia cztery takie płaszczyzny: intelektualną, fizyczną, psychiczną oraz duchową.
To właśnie na podstawie tej idei oparta jest misja „Wiatraka”. Pragniemy wspierać człowieka na każdym etapie jego rozwoju, niezależnie od tego czy jest jeszcze dzieckiem, nastolatkiem czy osobą starszą. Stworzyliśmy ludziom możliwość odnalezienia swoich celów oraz realizowania się zarówno indywidualnie, jak i społecznie. Swoim działaniem chcemy uświadomić wszystkim jak ważne jest poszanowanie praw człowieka: do godności, wolności i szacunku.

 

Do naszych głównych celów można zaliczyć:
•    krzewienie i podtrzymywanie wartości związanych z kulturą polską,
•    promowanie i propagowanie wartości wychowawczych,
•    działalność prorodzinna, charytatywna i sportowo-rekreacyjna,
•    podnoszenie świadomości społecznej na temat ochrony środowiska i opieki zdrowotnej.

Nie określamy ścisłego przedziału wiekowego osób, które mogą włączać się w nasze działania - do "Wiatraka" przychodzą osoby bez względu na wiek, często dzieci są tak małe, że muszą korzystać z opieki rodziców. Zajęcia dostosowywane są również do stopnia sprawności, problemów, z którymi borykają się uczestnicy oraz ich zainteresowań i pasji.
Działalność "Wiatraka" podzielić można na pięć głównych segmentów:
    1. Edukacja
    2. Kultura
    3. Integracja społeczna
    4. Poradnia
    5. Współpraca Międzynarodowa


"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał być nie tylko z drugim, ale i dla drugich."
Jan Paweł II

 

DOM JUBILEUSZOWY
Przez 17 lat miejscem funkcjonowania „Wiatraka” był Dom Parafialny, jednak ze względu na coraz szerszy zasięg działania oraz większe potrzeby społeczeństwa, postanowiono stworzyć  budynek, który sprosta wymaganiom otoczenia. Grupę ambitnych ludzi, związanych z „Wiatrakiem” całym sercem, zainspirowało do budowy spotkanie z Ojcem Świętym podczas światowych dni młodzieży w 2000 roku. Aby upamiętnić to wydarzenie budynek nazwano Domem Jubileuszowym. Został on zaprojektowany według personalistycznej koncepcji człowieka głoszonej przez św. Jana Pawła II – każda kondygnacja odpowiada innej sferze rozwoju osoby ludzkiej: duchowej, intelektualnej, psychicznej i fizycznej. Jest to jedyny taki Dom w Polsce i na świecie, gdzie jest realizowana koncepcja naszego Przewodnika św. Jana Pawła II.

 

SPRAWOZDANIA

Czytaj dalej...