„Aktywność – szansa na przyszłość”

„Aktywność – szansa na przyszłość”

Kategoria ,

15 lipca 2021


1 grupa szkoleniowa, czyli 40 uczestników projektu „Aktywność – szansa na przyszłość” zakończyła wsparcie szkoleniowe, które było realizowane w grupach średnio 10 osobowych.

Każdy uczestnik w ramach projektu skorzystał m.in. z:

  • warsztatów podnoszących poziom kompetencji społecznych,
  • szkolenia wyjazdowo – integracyjnego,
  • warsztatów kształtowania umiejętności podejmowania decyzji i zarządzania czasem,
  • warsztatów angażowania społecznego i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
  • warsztatów komunikacji i samorozwoju,
  • warsztatów z zakresu przygotowywania inicjatyw społecznych, młodzieżowych – elementy zarządzania przedsięwzięciami,
  • warsztatów radzenia sobie ze stresem,
  • warsztatów liderskich i autoprezentacji,
  • aktywizacji kulturalnej polegającej na udziale w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych na terenie Bydgoszczy i okolic,
  • możliwości zaplanowania i zrealizowania inicjatywy społecznej odpowiadającej na realne potrzeby/problemy społeczności lokalnej i  najbliższego otoczenia.

Aktywność – szansa na przyszłość (POWR.01.04.00-00-0067/18) realizowanego z dofinansowaniem z EFS POWER 2014-2020, Oś priorytetowa nr I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu – POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18