Projekt “Klub Seniora Wiatrak”

Projekt “Klub Seniora Wiatrak”

Kategoria ,

5 August 2018


Projekt Klub Seniora „Wiatrak” koncentruje się na poprawie dostępu do usług społecznych nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi z Bydgoszczy i z powiatu bydgoskiego dzięki utworzeniu i działaniu Klubu Seniora. Klub powstanie w bydgoskiej dzielnicy Fordon, w której mieszka ponad 80 tys. osób i w której brakuje miejsca tego typu.

Oferta Klubu to terapia i rehabilitacja uczestników, indywidualne konsultacje ze specjalistami, prelekcje na tematy ważne dla osób starszych, ale także liczne możliwości spotkań, wspólnych wyjazdów i uczestnictwa we wspólnych imprezach okolicznościowych. Dzięki udziałowi w Klubie zwiększy się stopień zaradności, sprawności i aktywności uczestników, a także – dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom międzypokoleniowym – możliwe będzie wzmacnianie i rozwijanie postaw społecznych, w tym zaangażowania na rzecz drugiego człowieka.

Projekt realizowany jest przez Fundację „Wiatrak” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020 roku. Przedsięwzięcie wpisuje się w typ projektowy 1. konkursu w Poddziałaniu 9.3.2 RPO WK-P poprzez stworzenie i realizację oferty dziennej placówki wsparcia i opieki stanowiącej formę usług świadczonych w społeczności lokalnej. Jednocześnie oferta Klubu Seniora “Wiatrak” wypełnia poważną lukę w dostępności usług społecznych dla osób niesamodzielnych (starszych i z niepełnosprawnościami) w dzielnicy Fordon.

Główne cele projektu:

  • wspieranie, rozwój i podtrzymywanie zaradności osobistej i samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego;
  • rozwój oraz utrzymanie funkcji i sprawności społeczno-kulturalnych;

  • podtrzymywanie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie chorobom wieku starczego i utrzymanie sprawności intelektualnej.

Wartość projektu: 705 353,55 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 648 925,25 zł