Regulamin

Regulamin

Regulamin Niepublicznego Przedszkola „U Karolka”

Regulamin Niepublicznego Przedszkola „U Karolka”

I. Organizacja przedszkola
1. Przedszkole Niepubliczne „U Karolka” jest prowadzone przez Fundację „Wiatrak” i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)
2. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego według podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
3. Przedszkole jest czynne przez 11 miesięcy w roku, od poniedziałku do piątku
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. O czasie urlopowym
w przedszkolu rodzice są informowani w grudniu roku poprzedzającego planowaną przerwę wakacyjną.
4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia,
są rozwojowo gotowe do podjęcia edukacji przedszkolnej oraz samodzielnie załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne.
5. Przedszkole może przyjmować dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagające wczesnego wspomagania rozwoju.
6. Przedszkole jest otwarte w godzinach od 6:00 do 17:00.
7. Dzieci muszą być przyprowadzone do przedszkola do godziny 8:00 i odebrane do godz. 17:00. Rodzice, którzy nie odbiorą dziecka do godz. 17:00
są zobowiązani do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 30,00 PLN
za rozpoczętą dodatkową godzinę pracy przedszkola.
8. Dzieci mogą być odbierane przez rodziców, prawnych opiekunów i osoby pisemnie do tego upoważnione przez rodziców/opiekunów.
9. Pracownicy przedszkola odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka od momentu przekazania dziecka nauczycielowi do chwili odbioru dziecka przez osoby upoważnione.
10. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie zdrowe dzieci.
11. W ramach podstawowej oferty przedszkola realizuje się:
a. Podstawę programową
b. Pomoc logopedyczną
c. Pomoc psychologiczną
d. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
e. Naukę języka nowożytnego
f. Zajęcia z ekologii
g. Lekcje religii
h. Zajęcia umuzykalniające.
Przedszkole może zaproponować dodatkowe formy zajęć do wyboru przez rodziców, za które będzie obowiązywała dodatkowa opłata.
12. Przedszkole zapewnia dzieciom odpłatnie pełne wyżywienie w postaci śniadania, obiadu i podwieczorku.
13. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu NNW, którego koszty dodatkowo ponoszą rodzice. Istnieje możliwość samodzielnego ubezpieczenia dziecka. W takim wypadku rodzice są zobowiązani do przekazania kopii polisy.
14. Dzieci nie przynoszą do przedszkola własnych zabawek ani żadnych rzeczy wartościowych. Pracownicy przedszkola nie odpowiadają za wartościowe rzeczy przyniesione do przedszkola.
15. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci zabrania się przynoszenia
do przedszkola gum do żucia, naszyjników, koralików itp.

II. Prawa rodziców
Rodzice mają prawo do:
1. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole
i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,
a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;
2. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego
oraz wymagań edukacyjnych;
3. zyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
i rozwoju;
4. wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;
5. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych itp.;
6. zgłaszania własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;
7. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych;
8. wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;
9. udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

III. Obowiązki rodziców
Rodzice mają obowiązek:
1. podpisać umowę o świadczeniu usług na każdy rok szkolny w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola;
2. regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
3. współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;
4. przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;
5. odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
6. informować nauczyciela z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola, wcześniejszym odbiorze itp.;
7. zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
8. znać i przestrzegać postanowień statutowych i regulaminowych;
9. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania
w przedszkolu jakichkolwiek leków;
10. interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
11. kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
12. zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka
i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ
na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
13. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
14. bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
15. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
16. informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
17. dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.
18. zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
19. kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

IV. Opłaty
1. Przy zapisie rodzice są zobowiązania do uiszczenia wpisowego w wysokości 300,00 PLN. Wpisowe nie ulega zwrotowi przy rezygnacji z przedszkola.
2. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 450,00 PLN dla dzieci przebywających cały dzień w przedszkolu oraz 400,00 PLN dla dzieci przebywających w przedszkolu do godziny 13:00 i jest wnoszona przez rodziców przez 12 miesięcy w roku.
Opłata za przedszkole obejmuje również koszty wyżywienia.
3. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,64 PLN za całodzienne wyżywienie oraz 4,32 za śniadanie + zupę.
4. Opłat za przedszkole należy dokonywać na podstawie przekazanej faktury
do 5 dnia miesiąca na wskazane w umowie konto.
5. W przypadku nieterminowych opłat przedszkole może naliczyć odsetki
za zwłokę. Brak płatności powyżej 30 dni może skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usług edukacyjno- wychowawczych przez przedszkole.
6. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor przedszkola może przedłużyć termin płatności po uprzednim złożeniu prośby o przesunięcie tego terminu.
7. Rodzice mogą ponosić dodatkowe koszty związane z wybranymi przez siebie zajęciami dodatkowymi, ubezpieczeniem itp.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.