Statut

Statut

STATUT
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO “U KAROLKA”

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz.2156 ze zm.)

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Przedszkole Niepubliczne „U Karolka”, zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną, która:
1.1. prowadzi płatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
1.2. przeprowadza rekrutację w oparciu o własne zasady;
1.3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Przedszkole Niepubliczne „U Karolka” ma siedzibę przy ul. Bołtucia 7 w Bydgoszczy.

3. Organem prowadzącym Przedszkole Niepubliczne „U Karolka” jest Fundacja „Wiatrak”
z siedzibą przy ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym
w Bydgoszczy dnia 02.10.2003 r. pod nr 0000175233, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Kurator Oświaty
w Bydgoszczy.

5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć
o następującej treści:
Przedszkole Niepubliczne „U Karolka”
ul. Bołtucia 7
85 -796 Bydgoszcz

6. Niniejszy Statut opracowany został na podstawie art. 84 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). Statut został przyjęty przez organ prowadzący – Fundację „Wiatrak” – Uchwałą Zarządu nr 2 z dnia 29 czerwca 2016 r.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.2156 ze zm.) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Przedszkole realizuje podstawy programowe określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a w szczególności celem przedszkola jest:
2.1. wychowanie dzieci w duchu wartości katolickich w oparciu o nauczanie
św. Jana Pawła II;
2.2. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2.3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
2.4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi;
2.5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
2.6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
2.7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
2.8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
2.9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
2.10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które
są ważne w edukacji szkolnej;
2.11. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

§ 4

Cele wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 3 ust. 2 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dziećmi, dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3. wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci;
4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7. wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
8. wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno – ruchowej (śpiew, gra, taniec);
9. wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
10. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
12. rozwój duchowości dzieci poprzez katechezę i inne praktyki religijne Kościoła Katolickiego;
13. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
14. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
15. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
16. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
17. w przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.
§ 5

Przedszkole współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich
do nauki szkolnej.

§ 6

Poprzez wycieczki krajoznawcze, wycieczki do różnych organizacji i instytucji, kultywowanie tradycji oraz dyskusje przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej.

§ 7

Przedszkole udziela dzieciom pomocy logopedycznej, psychologicznej oraz w zakresie korygowania wad postawy, organizując zajęcia i konsultacje dla rodziców, nauczycieli
ze specjalistami z ww. dziedzin.

§ 8

W miarę możliwości dopuszcza się przyjmowanie dzieci z niepełnosprawnością .

§ 9

Dla dzieci wymagających specjalnej opieki przygotowuje się specjalne programy pomocy.

 ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

§ 10

Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu
o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

§ 11

Nauczyciel zapewnia zagospodarowanie czasu w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wg zasad:
1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela
2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce (organizowane są gry
i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze);
3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

§ 12

Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz
w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wyjścia i wycieczki). Za bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu odpowiedzialni są nauczyciele.

§ 13

W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli – specjalistów, nauczyciele – specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci.

§14

1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy logopedycznej, psychologicznej oraz w zakresie korygowania wad postawy organizując zajęcia i konsultacje dla rodziców, nauczycieli
ze specjalistami z ww. dziedzin. Porady dla rodziców i nauczycieli specjaliści udzielają
w zależności od potrzeb w terminie uzgodnionym z rodzicem lub nauczycielem.

2. Pomocy logopedycznej, psychologicznej, w zakresie korygowania wad postawy udziela się na wniosek:
2.1. rodzica / prawnego opiekuna,
2.2. wychowawców grupy,
2.3. psychologa,
2.4. logopedy,
2.5. nauczyciela gimnastyki korekcyjnej,
2.6. poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, za zgodą rodziców.

3. Objęcie dziecka zajęciami prowadzonymi przez ww. specjalistów wymaga pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

4. Do zadań psychologa należy:
4.1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń funkcjonowania w grupie przedszkolnej;
4.2. przeprowadzenie badań psychologicznych dzieci w oparciu o dostępne metody diagnostyczne;
4.3. określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologicznej;
4.4. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
4.5. udzielanie pomocy wychowawcom grupy 5, 6-latków przy przeprowadzeniu diagnozy przedszkolnej;
4.6. opracowywanie programów profilaktycznych, w przypadku potrzeby ich posiadania;
4.7. konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;
4.8. prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
4.9. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Do zadań logopedy należy:
5.1. przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z w celu ustalenia stanu mowy – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;
5.2. prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wytypowanymi do pomocy logopedycznej;
5.3. utrzymywanie kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;
5.4. udzielanie instruktażu nauczycielom w zakresie prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny
u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
5.5. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Do zadań nauczyciela gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej należy:
6.1. prowadzenie zajęć z gimnastyki ogólnorozwojowej w zakresie profilaktyki wad postawy dla wszystkich dzieci w ramach profilaktycznej działalności wychowawczo – dydaktycznej (niewymagana zgoda rodziców);
6.2. przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z w celu ustalenia poziomu rozwoju motorycznego oraz wad postawy – wytypowanie dzieci do zajęć korekcyjnych;
6.3. prowadzenie systematycznych ćwiczeń profilaktycznych i korekcyjnych z dziećmi;
6.4. utrzymywanie kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń -udzielanie instruktażu dla rodziców;
6.5. udzielanie instruktażu nauczycielom w zakresie prowadzenia prostych ćwiczeń korekcyjnych usprawniających aparat ruchowy;
6.6. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 15

Organami przedszkola są:
1. Fundacja „Wiatrak”;
2. Dyrektor Przedszkola;
3. Rada Pedagogiczna;
4. Rada Rodziców.

ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW PRZEDSZKOLA

§ 16

1. Fundacja „Wiatrak” jest organem prowadzącym dla Przedszkola.
2. Do zadań organu prowadzącego należy:
2.1. właściwe utrzymanie obiektu przedszkola oraz zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych;
2.2. zapewnienie funduszy i wykonywanie remontów oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
2.3. zapewnienie funduszy i wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, sprzęt niezbędny do realizacji podstawy programowej i wykonywania zadań statutowych przedszkola;
2.4. zapewnienie obsługi administracyjnej , finansowej i organizacyjnej przedszkola;
2.5. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola;
2.6. nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola oraz Statutu Fundacji;
2.7. zapoznawanie się z dokumentacją okresowych kontroli budynków i urządzeń przedszkolnych; w razie potrzeby zapewnienie środków finansowych na realizację potrzeb remontowych;
2.8. rozpatrywanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego;
2.9. zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Przedszkola;
2.10. zatrudnianie i zwalnianie kadry przedszkola;
2.11. dokonywanie oceny pracy dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
2.12. rozpatrywanie przedstawianych przez dyrektora wniosków dotyczących ilości stanowisk
i etatów, ilości zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu z czesnego i zatwierdzanie ilości etatów na dany rok szkolny;
2.13. opracowywanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania nauczycieli i pracowników obsługi;
2.14 dokonywanie zmian w Statucie przedszkola.

§ 17

1. Dyrektor przedszkola jest osobą działającą w imieniu pracodawcy.

2. Do zadań Dyrektora przedszkola należy:
2.1 kierowanie bieżącą działalnością przedszkola;
2.2 reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;
2.3 dysponowanie i zarządzanie środkami finansowymi;
2.4 podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników;
2.5 przygotowanie arkusza organizacyjnego;
2.6 sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2.7 przewodniczenie radzie pedagogicznej;
2.8 współpraca z radą pedagogiczną i radą rodziców w wykonywaniu swoich zadań;
2.9 przygotowywanie planów pracy Przedszkola;
2.10 nadzór nad prawidłowością opieki nad dziećmi;
2.11 kontrolowanie wykonywania obowiązków przez pozostałych pracowników;
2.12 ocenianie nauczyciela na jego wniosek lub z własnej inicjatywy;
2.13zapewnienie możliwości realizowania awansu zawodowego w tym:
a) nadawanie nauczycielom stażystom spełniającym warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopnia nauczyciela kontraktowego;
b) zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu;
c) ustalanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
d) powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego;
e) pełnienie funkcji przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej;
f) zasiadanie w składzie komisji na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego;
g) zapewnianie nauczycielom odbywającym staż odpowiednich warunków do jego odbywania;
2.14 wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

§ 18

1. Dyrektor przedszkola może powołać nauczyciela – koordynatora.
2. Do zadań nauczyciela – koordynatora należy:
2.1 działa w ramach udzielonego mu upoważnienia, m.in.: w czasie nieobecności
Dyrektora kieruje Przedszkolem w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem;
2.2 ponosi odpowiedzialność za prawidłowość opieki nad dziećmi;
2.3 kontroluje wykonywanie obowiązków przez pozostałych pracowników;
2.4 współpracuje z rodzicami;
2.5 przygotowuje plany pracy Przedszkola;
2.6 reprezentuje placówkę na zewnątrz;

§ 19

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, powoływanym w celu realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
2.1 Dyrektor Przedszkola,
2.2 wszyscy nauczyciele Przedszkola.
3. Rada pedagogiczna działa na podstawie wewnętrznego regulaminu, który musi być zgodny ze Statutem.

§ 20

1. Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na rzecz przedszkola, współpracuje z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
2. Rada Rodziców:
2.1 obejmuje rodziców wychowanków Przedszkola, deklarujących chęć przystąpienia do Rady;
2.2 współpracuje z nauczycielami w sprawach wychowawczo – dydaktycznych;
2.3 współpracuje z Dyrektorem w tworzeniu dzieciom prawidłowych warunków do zajęć i zabaw w przedszkolu;
2.4 w celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
3. W przypadku braku chętnych rodziców do zaangażowania w Radzie Rodziców Dyrektor
Przedszkola może odstąpić od powołanie tego organu.

 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 21

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem miesięcznej przerwy w okresie wakacji (lipiec/sierpień) ustalonej przez dyrektora z organem prowadzącym.

§ 22
1.     Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
2.     W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
2.1 ilość oddziałów;
2.2  liczbę pracowników;
2.3  ogólną liczbę godzin.
§ 23

Dyrektor Przedszkola przeprowadza rekrutację do przedszkola i zawiera z rodzicami umowę świadczenia usługi edukacyjnej na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na lata następne w formie pisemnego aneksu.

§ 24

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych
i przerw konserwacyjnych podanych do wiadomości rodziców z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 25

Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora ds. pedagogicznych
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 26

1. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.
2. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, które są dobrowolne i dodatkowo płatne.

§ 27

Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1. z dziećmi 2,5 – 3 i 4 – letnimi około 15 minut,
2. z dziećmi 5 – 6 – letnimi około 25 – 30 minut.

§ 28

1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej jest płatne.
2. Wysokość opłat oraz sposób ich uiszczania określa umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a Rodzicami.

§ 29

1. Koszty działalności Przedszkola pokrywane są:
1.1. z opłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola;
1.2. wpisowego wpłacanego po zakwalifikowaniu dziecka przyjętego do przedszkola na dany rok szkolny, niepodlegającego zwrotowi w przypadku rezygnacji przez rodziców z przedszkola z przyczyn leżących po stronie rodziców;
1.3. z dotacji, subwencji i grantów
1.4. ze środków przekazywanych przez organ prowadzący,
1.5 darowizny, zapisów i testamentów na rzecz przedszkola,
1.6 z innych źródeł.

§ 30

1. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 31

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników.
2. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z pracownikami przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy i zakresy obowiązków znajdujące się w aktach osobowych.

§ 32

Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy oraz odbywanie praktyk nauczycielskich przez studentów kierunków pedagogicznych.

§ 33

1. Nauczyciele przedszkola posiadają przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje określone
w odrębnych przepisach.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
3. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
3.1 odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci
w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
3.2 otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
3.3 prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy
z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
3.4 kształcenie i wychowywanie dzieci w oparciu o wartości katolickie, patriotyzm, szacunek dla symboli narodowych oraz szacunek dla każdego człowieka;
3.5 dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
3.6 tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny;
3.7 bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci, informowanie o jego osiągnięciach lub brakach, rodziców;
3.8 wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności
lub zainteresowań;
3.9 rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
3.10 organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty
z rodzicami dzieci;
3.11 doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych;
3.12 aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
3.13 przestrzeganie dyscypliny pracy;
3.14 prawidłowe, rzetelne i systematyczne prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;
3.15 kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
3.16 dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;
3.17 przestrzeganie tajemnicy służbowej;
3.18 przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
3.19 opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
3.20 wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej;
3.21 przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości do podjęcia nauki w szkole;
3.22 przygotowania do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości
dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6 -letnich.

§ 34

Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w § 33 poprzez:
1. dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, bytowych, a także potrzeb i oczekiwań;
2. tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
3. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc
w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
4. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;
5. organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia wdrażanie dzieci do współpracy;
6. utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;
7. wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności
na niepowodzenia;
8. wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;
9. okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;
10. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;
11. stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
12. współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem w sprawach żywienia dzieci;
13. wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;
14. dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie
i podczas wyjść poza teren przedszkola;
15. udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom/ prawnym opiekunom;
16. przestrzeganie przepisów obowiązujących w przedszkolu, a szczególności dotyczących odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

§ 35

Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci:
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
2. Nauczyciel jest zobowiązany:
2.1. skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
2.2. do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy
po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi lub na krótki okres czasu pracownikowi obsługi;
2.3. do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
2.4. nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia
dla bezpieczeństwa;
2.5. do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
2.6. nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki
do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić
to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.
2.7. kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
2.8. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
2.9. zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;
2.10. usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
2.11. udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;
2.12. nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Dyrektora przedszkola
i rodzica/prawnego opiekuna w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

 WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 36

1. Zasady rekrutacji ustala Organ Prowadzący.
2. Zmian w zasadach rekrutacji nie można dokonywać w trakcie jej trwania.

§ 37

1. Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się każdego roku, w wyznaczonym przez dyrektora terminie i wywieszonym na tablicy ogłoszeń.
2. W ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca.

§ 38

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W indywidualnych przypadkach dyrektor na wniosek rodzica może przyjąć dziecko od 2,5 lat.
§ 39

1. Dzieci mają prawo do:
1.1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
1.2. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej;
1.3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym;
1.4. korzystania z pomocy psychologicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu za zgodą rodziców.

2. Dzieci w przedszkolu mają obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:
2.1. szanować kolegów i wytwory ich pracy;
2.2. nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
2.3. szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
2.4. dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa;
2.5. przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
2.6. sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
2.7. przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
2.8. słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

§ 40

1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające postępy, reprezentację przedszkola
w konkursach, przeglądach może być nagrodzone:
1.1. ustną pochwałą nauczyciela;
1.2. pochwałą do rodziców;
1.3. nagrodą rzeczową;
1.4. listem gratulacyjnym, dyplomem;
1.5. pochwałą dyrektora;
1.6. odznaką honorowa przedszkola.

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad
w przedszkolu:
2.1. reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;
2.2. odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;
2.3. odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;
2.4. powtarzaniem poprawnego zachowania, w miarę możliwości naprawieniem szkody, poniesieniem konsekwencji wynikających z niewłaściwego zachowania;
2.5. czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

§ 41

W Przedszkolu wyklucza się stosowanie wobec dzieci przemocy fizycznej oraz psychicznej.

§ 42

1. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź prawni opiekunowie na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu.
3. Wyboru ubezpieczalni dokonuje dyrektor przedszkola.

§ 43

Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:
1. rodzice zalegają z opłatami za 1 miesiąc za Przedszkole i nie wniosą jej po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym przez Przedszkole terminie;
2. dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków przedszkola lub wychowawców;
3. nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a Usługobiorcą w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka;
4. rodzice nie przestrzegają statutu oraz określonych zasad współpracy i nie zaczną ich przestrzegać pomimo pisemnego wezwania do ich przestrzegania.

WSPÓŁPACA Z RODZICAMI

§ 44

Prawa i obowiązki rodziców.
1. Rodzice mają prawo do:
1.1. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;
1.2. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
1.3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
1.4. wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;
1.5. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych itp.;
1.6. zgłaszania własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz
i otoczenia przedszkola;
1.7. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych;
1.8. wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;
1.9. udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

2. Rodzice mają obowiązek:

2.1. Podpisywać umowę o świadczeniu usług na każdy rok szkolny w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola;
2.2.regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
2.3. współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;
2.4. przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;
2.5. odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
2.6. informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka
do przedszkola;
2.7. zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
2.8. znać i przestrzegać postanowień statutowych;
2.9. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania
w przedszkolu jakichkolwiek leków;
2.10. interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
2.11. kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
2.12. zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
2.13. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
2.14. bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania
i telefonu kontaktowego;
2.15. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
2.16. informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
2.17. dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.
2.18. zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
2.19. kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

3. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie ustnej lub pisemnej, lub Radzie Pedagogicznej
w formie ustnej na jej posiedzeniu.
4. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkolu.

§ 45

Formy współpracy z rodzicami:
1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze udział
w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:
1.1 rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;
1.2. ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
1.3. podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:
1.3.1. prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą
w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych;
1.3.2. prelekcje nauczycieli specjalistów, lub specjalistów na zebraniach z rodzicami;
1.3.3. rozmowy indywidualne;
1.3.4. zebrania grupowe i ogólne;
1.3.5. gazetkę dla rodziców.
1.4. uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:
1.4.1. zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej;
1.4.2. kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań;
1.4.3. utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach
i trudnościach dziecka.

2. W miarę możliwości przedszkole może prowadzić dla dzieci nowoprzyjętych warsztaty adaptacyjne. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:
2.1. obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel – dziecko;
2.2. oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;
2.3. analizy stosowanych metod wychowawczych;
2.4. obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;
2.5. obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.
4. Zmian Statutu dokonuje Organ Prowadzący.
5. Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu, jako załącznik do obwieszczenia, po otrzymaniu upoważnienia od Organu Prowadzącego.
6. Wszelkie sprawy sporne zaistniałe w placówce rozwiązywane są wewnątrz przedszkola,
z zachowaniem drogi służbowej rodzic/prawny opiekun/ wychowawca oddziału – dyrektor – organ prowadzący.

§ 47

Statut wchodzi w życie z dniem ……………………….. roku.

………………………………………
Przedstawiciel Organu Prowadzącego

Statut Przedszkola uchwalony przez Organ Prowadzący w dniu ……………. roku.