Projekt „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”

Projekt „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”

Kategoria

14 lipca 2020


Fundacja „Wiatrak” uczestniczy w realizacji projektu innowacyjnego pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, który dotyczy przetestowania modelu środowiskowego wspierania osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.


Model służy poprawie jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego i składa się na niego kilka form pomocy i aktywizacji, z których wiele ma charakter innowacyjny: dzienne centrum wsparcia, mieszkania wspomagane, hostel, grupy wsparcia dla osób i rodzin, zespoły wyjazdowe oraz kampania społeczna i działania edukacyjne dla lokalnych społeczności służące zmianie postaw wobec osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Dzięki projektowi model jest sprawdzany w praktyce i zostanie ulepszony o doświadczenia płynące z jego pilotażowego zastosowania. Po przetestowaniu rozwiązań i doświadczeń z modelu będą mogły korzystać również inne podmioty zajmujące się wsparciem osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Pilotaż realizowany jest w Toruniu (powiat grodzki) oraz w powiecie chełmińskim przez pięć podmiotów publicznych i niepublicznych: RC fundacja konsultingu i rehabilitacji z siedzibą w Toruniu (Lider projektu), Fundacja „Wiatrak” (Bydgoszcz), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie oraz Wojewódzki Szpital Zespolony/Szpital Psychiatryczny w Toruniu, które uczestniczyły w wypracowaniu modelu i które zawiązały partnerstwo, aby połączyć zasoby i doświadczenia na rzecz rozwinięcia oferty i podnoszenia skuteczności prowadzonego wsparcia. Przedsięwzięcie realizowane jest od września 2017 roku do stycznia 2021 roku.

Wartość wszystkich działań projektu to 4.274.850,53 zł, większość środków (kwota 4.030.756,56 zł) pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundacja „Wiatrak” zajmuje się w projekcie upowszechnianiem modelu poprzez prowadzenie dwóch portali informacyjnych http://samodzielni.org.pl oraz http://samodzielni-chelmno.org.pl, organizacją zaplecza informacyjnego służącego współpracy realizatorów wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (tzw. Platformy wymiany informacji), jak też prowadzeniem szkoleń dla personelu instytucji publicznych i niepublicznych, superwizji dla pracowników projektu oraz spotkań informacyjnych w szkołach, parafiach i instytucjach.

Informacje o modelu znaleźć można tutaj, a informacje o projekcie na stronie internetowej Lidera projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

www.dreamsart.pl